Visualisatie Rembrandtbrug
Submenu

Verkenningsfase Rembrandtbrug

Tekst in vullen verkenningsfase met resultaat

Periode  voor 4 april 2019

De verkeersafwikkeling in Woerden-west is al een langlopende discussie. Door onvoldoende draagvlak is een randweg tot op heden niet gerealiseerd. In 2017 is de discussie over de verkeersafwikkeling in Woerden west weer nadrukkelijk op de agenda gezet. De raad heeft op 2 oktober 2017 opdracht gegeven om vergelijkend onderzoek uit te voeren naar zeven varianten voor een westelijke randweg. Dit vergelijkend onderzoek is in het voorjaar 2018 aangeboden aan de raad. Met de informatie uit deze onderzoeken konden de fracties in aanloop naar de verkiezingen van maart 2018 een standpunt innemen over de westelijke randweg. Wil je meer weten over dit onderzoek? Lees het hele onderzoek dan terug.

Na de verkiezingen in 2018 zijn er afspraken in de coalitie gemaakt en verwoord in het coalitieakkoord. Voor dit project betekent dit dat er vooralsnog geen westelijke randweg komt. Wel wil het college de verkeersproblemen op de route Rembrandtlaan-Boerendijk verlichten, het verkeersnetwerk robuuster maken door een extra  brug aan te leggen over de Oude Rijn en die aansluiten op de Hollandbaan. In de begroting is door de raad daarvoor geld gereserveerd vanaf 2022.

Periode van 4 april 2019 - 23 januari 2020

Het College en gemeenteraad hebben een voorkeur uitgesproken voor een brug ter hoogte van de Gildenweg, de zogenaamde Gildenbrug. Deze voorkeur is gebaseerd op het eerder uitgevoerde onderzoek waaruit blijkt dat dit alternatief een goede bijdrage levert aan de genoemde doelen en een stuk minder kost dan de andere alternatieven. Of dit tracé ook daadwerkelijk kan worden gerealiseerd en de voorkeur houdt moet in de periode waarin het project verder wordt ontwikkeld. De raad heeft besloten dat in het onderzoek door het projectteam intensief geparticipeerd wordt met de  bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De gemeenteraad heeft dit besluit genomen door akkoord te gaan met de startnotitie tijdens de raadsvergadering  4 april 2019. Meer weten of het genomen besluit? Lees dan de startnotitie.

Het uitgevoerde onderzoek conform de vastgestelde startnotitie heeft niet alleen inzicht gegeven in wat het realiseren van een Gildenbrug ofeen Rietveldbrug in de praktijk betekenen en een discussie opgeleverd over de raakvlakken tussen de toekomstige ontwikkelingen in Woerden i.r.t. de locatie van de brug, maar heeft ook geleid tot twee nieuwe alternatieven. Het gaat om het alternatief Rietveldbrug-West en de Rembrandtbrug. Beide alternatieven zijn aangedragen door de adviesgroep. Het alternatief Rietveldbrug-West was eenvoudig uit te werken en te beoordelen. Voor het alternatief Rembrandtbrug lag dat anders. Vanwege de complexe inpassing en de ruimtelijke impact is dit alternatief in deze fase alleen op hoofdlijnen onderzocht. Wel blijkt dat dit alternatief duidelijk het beste helpt voor de verkeersdoelstelling dan de andere alternatieven maar l een stuk duurder is.

Periode 23 januari 2020 - mei 2020

Conform het raadsvoorstel van het college en het advies van de adviesgroep heeft de raad 23 januari jl. besloten om - voordat er een definitieve keuze gemaakt wordt - het alternatief Rembrandtbrug eerst gelijk waardig wordt uitgewerkt. In de uitwerking wordt duidelijk dat van de mogelijke varianten van het alternatief Rembrandtbrug het tracé tussen de kruising Leidsestraatweg-Rembrandbrandtlaan en de kruising Hollandbaan-Kuipersweg het meest logische tracé is. Wel blijven er twee varianten over, de oostvariant en de westvariant. 

Periode  mei 2020 - oktober 2020

Nadat conform het raadsvoorstel de Rembrandtbrug gelijkwaardig is uitgewerkt volgt een periode van besluitvorming. Op 8 september 2020 neemt het college - na ruim een jaar uitgebreid onderzoek naar een nieuwe brug in Woerden-West - het besluit en stelt aan de gemeenteraad voor om te kiezen voor het alternatief Rembrandtbrug en over te gaan tot de aanleg hiervan. De gemeenteraad komt voor deze bijenkomst meerdere malen bijeen, waaronder met verschillende vertegenwoordigers uit de participatiegroepen, en besluit confrom het raadsvoorstel op 15 oktober 2020 met een ruimte meerderheid tot aanleg van de Rembrandtbrug. Conform het vastgestelde raadsvoorstel betekent dit dat eind 2026 de Rembrandtbrug en het tracé gerealiseerd moet zijn.

Met het genomen raadsbesluit om de Rembrandtbrug te realiseren komt er een robuust verkeersnetwerk en een goede doorstroming in heel Woerden-West, waarbij de Rembrandtlaan, Jozef Israëlslaan, Boerendijk, Hogerijndijk en Molenvlietbaan aanzienlijk worden ontlast. Ook levert de Rembrandtbrug een belangrijke impuls aan de gewenste herstructurering van het bedrijventerrein Barwoutswaarder. 25 van de 31 raadleden stemden voor het raadsvoorstel.

Het besluit heeft consequenties. Zo moeten bewoners en bedrijven binnen de locatie van de brug en het tracé hiervoor wijken. Dat is ingrijpend en we zullen ons als gemeente uiterst inspannen om op een goede en zorgvuldige wijze invulling te geven aan dit aankoopproces.

Een andere consequentie is dat er meer verkeer over de Hollandbaan tussen de Kuipersweg en de Waardse Baan zal gaan rijden, een weg waar nu al veel verkeer rijdt en bewoners geluidsoverlast ervaren. Tijdens de raadsbehandeling afgelopen donderdag is om die reden door de raad de Motie - Maatregelen Hollandbaan aangenomen om het verwijderde groen langs de Hollandbaan te herstellen en om geluidwerende maatregelen te treffen. Wat deze maatregelen concreet zullen zijn zal in goed overleg met bewoners langs de Hollandbaan worden uitgewerkt.

Naast de Motie – Maatregelen Hollandbaan zijn nog twee moties aangenomen, namelijk;

  • Motie – Verzachten effecten Rembrandtbrug op Schuldenlast; waarbij de raad het college verzoekt om de raad te blijven informeren over de gemeentelijke financiën en de maatregelen om de schuldenlast te verminderen en te blijven zoeken naar mogelijkheden om de schulden te verlagen zonder dat deze leiden tot lastenverhoging.
  • Motie – Rembrandtbrug als kans voor Schuifruimte; waarbij de raad het college oproept om een koppeling te maken tussen de aanleg van de brug, de herstructurering Barwoutswaarder en de zoektocht naar voldoende schuifruimte en daarmee in gesprek met de Provincie meer coulance te bewerkstelligen, zodat de kansen op een goede realisatie van 6-9 hectare nieuwe bedrijfsruimte (schuifruimte) te vergroten.

Met het raadsbesluit eindigt de verkenningsfase van het project Rembrandbrug en start een nieuwe fase, de planvoorbereidingsfase Rembrandtbrug. 

Cookie-instellingen