Alternatief Rembrandtbrug

Dit alternatief betekent een verbinding tussen de Hollandbaan en de Rembrandtlaan. Dit alternatief vermindert de verkeersdrukte op de Rembrandtlaan - Boerendijk met ca. 40-45%. Voor het realiseren van een ontsluitingsweg door het gebied is veel sloop van woningen en bedrijven nodig.

De Rembrandtbrug levert verreweg de grootste bijdrage aan verminderen van de verkeersdruk op de route Rembrandtlaan-Boerendijk: een vermindering van ongeveer 40%. Voor het realiseren van een ontsluitingsweg door het gebied is sloop van woningen en bedrijven nodig.  Dit is ingrijpend. Het biedt ook kansen voor een revitalisering bedrijventerrein Barwoutswaarder en voor binnenstedelijke verdichting.

Daarnaast heeft dit brugalternatief een aantal andere voordelen:

  • Het verkeersontlastende effect is zo sterk dat het ook sterker doorwerkt in de doorstroming in het centrum van Woerden dan bij de andere alternatieven.

  • Deze brug kan  een impuls zijn voor een revitalisering van de binnenstedelijke Rijnzone en voor binnenstedelijke verdichting. Zo kan de brug functioneren als ontsluiting van eventuele toekomstige woningbouwontwikkeling van de Pannenbakkerijen. In dit alternatief moeten woningen gesloopt worden, wat voor bewoners ingrijpend is. Voor het gebied als geheel zal het in dit geval een kwaliteitsimpuls en niet een achteruitgang betekenen.

  • Deze brug laat het Rietveld als cultuurhistorisch waardevolle zone ongemoeid en ontlast deze.

  • De keuze voor deze bruglocatie past bij het beleid van het Rijk en Provincie voor binnenstedelijk bouwen, duurzaamheid en mobiliteit voorkomen en beperken door compacte ruimtelijke ontwikkeling. Hierdoor zijn voor dit alternatief provinciale bijdragen en procedurele ondersteuning mogelijk bespreekbaar.

De genoemde voordelen zijn groot. De opgave is complex en vraagt grote investeringen De nadelen van dit alternatief zijn als volgt:

  • Relatief hoge initiële kosten. De brug en verkeersinfrastructuur zelf zullen niet duurder zijn dan bij de andere alternatieven. Om een goede verkeersontsluiting te realiseren is aankoop van woningen en bedrijven nodig. De aankoopkosten zullen dan ook wezenlijk hoger zijn dan bij de andere alternatieven. Wel kan het zijn dat ‘restgronden’ bij kunnen dragen aan de revitalisering van het bedrijventerrein of een mogelijke transformatie in de toekomst naar bijvoorbeeld woningbouw in een deel van het gebied.

  • De vraag is of de brug op korte termijn gerealiseerd kan worden. De haalbaarheid daarvan moet worden uitgezocht.

  • Voor ondernemers kan dit alternatief een kans en een risico zijn.

  • Het aantal hectares bedrijventerrein zal afnemen op de Barwoutswaarder. Er zal gezocht moeten worden naar de wijze waarop het aantal bedrijven niet zal afnemen. Dit kan een lastige opgave zijn.

In een programma aanpak, waarin gekozen wordt voor binnenstedelijk ontwikkelen en transformeren, zal de steun van andere overheden voor het vinden van eventuele andere/nieuwe bedrijfslocaties en cofinanciering groter zijn. Het draagvlak bij ondernemers voor dit alternatief en de bijbehorende ontwikkelingsrichting zal naar verwachting afhangen van de zekerheden en kansen die voor hen hierin te realiseren zijn.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen