Alternatief Rietveldbrug

Dit alternatief maakt ten oosten van de rioolwaterzuiveringsinstallatie een verbinding tussen de Hollandbaan en het Rietveld, vermindert de verkeersdrukte op de Rembrandtlaan - Boerendijk met ca. 10-15 % en heeft vooral betekenis in combinatie met een westelijke gebiedsontwikkeling en randweg

De keuze voor een Rietveldbrug zou kunnen passen bij een gebiedsontwikkeling in Woerden-West. Een Rietveldbrug helpt op zichzelf niet veel voor het ontlasten van de Rembrandtlaan. De bijdrage is circa 10-15%. Een Rietveldbrug kan alleen betekenis krijgen in combinatie met een westelijke randweg. Een westelijke randweg heeft zonder gebiedsontwikkeling slechts een beperkte bijdrage aan de verkeersafwikkeling in de stad.

Ook bij de ontwikkeling van een randweg zou een brug dichter bij de stad de voorkeur hebben boven de Rietveldbrug. Dit omdat een brug dichter bij de stad meer bijdraagt aan het verlichten van de verkeersdruk op de Rembrandtlaan en omdat de Hollandbaan geschikter is als ontsluitingsweg dan het Rietveld als doorontwikkeling naar een randweg. Als een Rembrandtbrug of Gildenbrug om andere redenen dan de verkeersafwikkeling niet wenselijk of haalbaar is, is de Rietveldbrug de te overwegen optie.

Voordeel van een Rietveldbrug is dat deze kan functioneren als oostelijke ontsluiting van bedrijventerrein Barwoutswaarder.

Bij een keuze voor een Rietveldbrug moeten de volgende nadelen worden geaccepteerd:

  • De kosten van de Rietveldbrug zijn iets hoger dan die van de Gildenbrug en de brug heeft slechts een beperkt doelbereik: 10-15 %. In combinatie met een westelijke randweg wordt de bijdrage aan die doelstelling ca. 10% groter. Dit geldt  voor elk alternatief.

  • In mindere mate dan bij de Gildenbrug is ook hier aantasting van een cultuurhistorisch landschap aan de orde. De burgermeesterswoning van de vroegere gemeente Rietveld kan blijven staan, maar de omgeving ervan wordt wel aangetast door een brug en zware infrastructuur. Ook zal de daarnaast liggende woning moeten worden gesloopt en roeivereniging De Krom zal (gedeeltelijk) moeten worden verplaatst.

  • Het Rietveld moet ook over een nog langer stuk dan bij de Gildenbrug worden opgewaardeerd tot ontsluitingsweg met vrijliggende fietspaden. Dit is het terugdraaien van de afwaardering die eerder heeft plaatsgevonden.

  • Het draagvlak voor woningbouw en extra bedrijventerrein en een westelijke randweg in Woerden-West zijn beperkt. Een keuze voor een Rietveldbrug heeft als risico dat die westelijke gebiedsontwikkeling niet tot stand komt en daardoor een beperkte functie heeft.

  • Als binnenstedelijke woningbouwontwikkeling tot stand komt, bijvoorbeeld op de Pannenbakkerijen en intensivering in Woerden-Noord, zal de verkeersdruk op de route Rembrandlaan-Boerendijk opnieuw fors toenemen en zal hiervoor een oplossing gevonden moeten worden. De Rietveldbrug zal dan een beperkte rol spelen in het opvangen van die toename van het verkeer.

Als Woerden wil inzetten op een verdere westelijke gebiedsontwikkeling en de nadelen van de alternatieve bruglocaties als zwaarwegender worden ervaren, kan dit een reden zijn om voor de Rietveldbrug te kiezen.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen