Visualisatie Rembrandtbrug

Belangrijke stap voor aanleg Rembrandtbrug

15-11-2022

Het Woerdense college legt het bestemmingsplan Rembrandtbrug, inclusief de beantwoording van de zienswijzen, voor aan de gemeenteraad en stelt voor om deze vast te stellen. Met het vaststellen van het bestemmingsplan wordt een belangrijke stap gezet voor de aanleg van de Rembrandtbrug.

Met de komst van de Rembrandtbrug komt er een sterk verkeersnetwerk en een goede doorstroming in heel Woerden-West, waarbij de Rembrandtlaan, Jozef Israëlslaan, Boerendijk, Hoge Rijndijk en Molenvlietbaan flink worden ontlast. Ook is de brug een goede eerste aanzet voor de gewenste herstructurering van bedrijventerrein Barwoutswaarder.

Het bestemmingsplan is een juridisch bindend document waarin de gebruiks- en bouwmogelijkheden zijn vastgelegd. Op het bestemmingsplan zijn in totaal 16 zienswijzen ingediend. Het college stelt de raad voor om het bestemmingsplan op onderdelen gewijzigd vast te stellen en in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen.

Verhoging projectbudget
Ook stelt het college voor om het projectbudget met 9,8 miljoen te verhogen en op te nemen in de meerjarenbegroting. Op die manier wordt er rekening gehouden met de extra investering die nodig is om de Rembrandtbrug te kunnen aanleggen. Aanleiding voor de verhoging van het projectbudget zijn de forse prijsstijgingen van grond-  en bouwstoffen door geopolitieke spanningen, de hoge prijzen van vastgoed en tegenvallende subsidie-inkomsten. Voordat het werk aan een aannemer wordt gegund, doet het college de gemeenteraad nog een voorstel om het gereserveerde extra projectbudget beschikbaar te stellen als krediet aan het college. Daarmee heeft de gemeenteraad voor de start van de werkelijke aanleg een laatste afwegingsmoment van de kosten en risico’s, zoals afgesproken in bestuursakkoord 2022-2026.

Door de verhoging komt het totale projectbudget van de Rembrandtbrug uit op ruim 31 miljoen euro. Bijna de helft van deze kosten bestaat uit aankopen van woningen en bedrijfspercelen om ruimte te maken voor de brug en de weg. Hierbij is het uitgangspunt dat alle financiële schade wordt vergoed. De kosten voor de aanleg van de brug, twee nieuwe rotondes, weg en groen worden geraamd op 11,9 miljoen euro. Er is ook geld gereserveerd voor de aanpak van de kruising Hollandbaan-Molenvlietbaan. Het overige budget is voor de planvoorbereiding.

Belangrijk stap richting realisatie

Wethouder Arjan Noorthoek (project Rembrandtbrug): “Twee jaar geleden nam een grote meerderheid van de gemeenteraad een historisch besluit door na meer dan dertig jaar discussie over de verkeersproblematiek in Woerden-West te kiezen voor de beste en meest toekomstbestendige oplossing, namelijk de Rembrandtburg. De afgelopen twee jaar is intensief gewerkt aan het ontwerp en bestemmingsplan. De gemeente is intensief in gesprek met eigenaren van woningen en bedrijven om in goed overleg het benodigde vastgoed aan te kopen. Dat we nu zover zijn om het bestemmingsplan vast te laten stellen door de gemeenteraad is weer een belangrijke stap richting realisatie. Een pittige tegenvaller is natuurlijk wel de grote kostenstijging van het project in bouwstoffen en vastgoed. Maar tegelijker tijd is en blijft de Rembrandtbrug broodnodig om de al meer dan 30 jaar durende verkeersproblemen in Woerden-West op te lossen.”

Hoe nu verder?

Het voorstel wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad. Als de raad akkoord gaat met het voorstel dan werken we het ontwerp van de brug en de weg verder uit, zodat de aannemer het kan bouwen. De nadruk ligt echter op het aankoopproces van de eigendommen die noodzakelijk zijn om de brug en de weg te kunnen aanleggen. Pas als de benodigde percelen in eigendom van de gemeente zijn, kan de bouw beginnen.

 Meer weten over de inhoud van de raadsvoorstellen en bijlagen? Beklijk dan de onderstaande documenten.

  1. Raadsvoorstel aanvullend budget                                  
  2. Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan            

 

 

 

Cookie-instellingen