Visualisatie Rembrandtbrug

Ontwerpbesluit Hogere waarden ter inzage 22 juli - 1 september 2022

20-07-2022

Burgemeester en wethouders van Woerden maken bekend dat met ingang van vrijdag 22 juli tot en met donderdag 1 september voor een ieder het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder ‘Rembrandtbrug’ ter inzage ligt in het kader van het bestemmingsplan Rembrandtbrug.

Project Rembrandtbrug

De Rembrandtbrug is een nieuwe hoofdontsluitingsweg ter plaatse van het bedrijventerrein Barwoutswaarder. Het project Rembrandtbrug maakt een nieuwe verbinding mogelijk tussen de kruising Leidsestraatweg - Rembrandtlaan en de kruising Hollandbaan - Kuipersweg. Met de aanleg van de Rembrandtbrug over de Oude Rijn worden de verkeersproblemen op de route Rembrandtlaan-Boerendijk opgelost, wordt het verkeersnetwerk in Woerden West robuuster en wordt de doorstroming verbeterd.

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder

Vanwege het wegverkeer in de nieuwe situatie na aanleg van de nieuwe verbindingsweg en de brug wordt de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder bij een aantal woningen overschreden. Daarnaast wordt voor een aantal woningen de grenswaarde overschreden als gevolg van de reconstructie van de Leidsestraatweg en de Rembrandtlaan. Ten behoeve van het plan is voor deze woningen een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting vastgesteld.

Voor twee extra woningen moet een hogere waarde worden aangevraagd. Voor de woning aan de Leidsestraatweg 225 moet als gevolg van de sloop van een tussengelegen bedrijfspand een hogere waarde worden vastgesteld. De overschrijding van de grenswaarde bij deze woning is het gevolg van de aan te leggen nieuwe verbindingsweg en van de reconstructie van de Leidsestraatweg. Bij de woning aan de Kuipersweg 41 is de overschrijding van de grenswaarde het gevolg van de aan te leggen nieuwe verbindingsweg. Deze woning was abusievelijk als te amoveren woning in het eerdere akoestisch onderzoek opgenomen.

Inzien

Het ontwerpbesluit hogere waarden en het bijbehorende akoestisch onderzoek kunt u via onderstaande link inzien:

Vanwege het coronavirus wordt geadviseerd alleen naar het gemeentehuis te komen indien dit noodzakelijk is. Wilt u de stukken op papier inzien, dan verzoeken wij u telefonisch contact op te nemen via het algemene telefoonnummer 14 0348.

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze indienen.

U kunt digitaal een zienswijze indienen via onze website (met DigiD). Het digitale formulier kunt u vinden op www.woerden.nl > inwoners > melding-klacht-bezwaar-maken > zienswijze-indienen. Vul bij het veld “adres/locatie” de vermelding zoals hieronder beschreven in. U kunt géén zienswijze indienen via de e-mail.

Schriftelijke zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hogere waarden kunt u per post indienen gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 45, 3440 AA Woerden onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbesluit hogere waarden Rembrandtbrug’ en (bij voorkeur) uw email-adres in verband met verdere communicatie. Een schriftelijke zienswijze moet zijn voorzien van; uw naam, adres, handtekening en datum.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u op werkdagen telefonisch een terugbelafspraak maken via het algemene telefoonnummer 14 0348.  Dit nummer kunt u ook gebruiken als u wilt worden teruggebeld over nadere informatie en/of vragen.

 

Cookie-instellingen