Visualisatie Rembrandtbrug

Zomerupdate Rembrandtbrug

20-07-2022

De afgelopen tijd is het wat stil geweest rondom het project. Nu net voor de zomer willen we iedereen graag even bijpraten over de ontwikkelingen rondom het project en kijken we vooruit naar de tweede helft van 2022.

Bestemmingsplan

Van 14 januari tot en met 24 februari heeft het ontwerp bestemmingsplan Rembrandtbrug ter inzage gelegen samen met het ontwerpbesluit Hogere Grenswaarden Wet geluidhinder. In totaal zijn door 16 belanghebbenden zienswijzen in gediend op het bestemmingsplan en 5 op het ontwerp besluit Hogere Grenswaarden. De zienswijzen richten zich met name op de toename van geluid, de bereikbaarheid van bedrijven en de onderbouwing waarom gekozen is voor een Rembrandtbrug. Alle zienswijzen worden beantwoord in de zogenaamde nota van beantwoording. Deze zal worden gepubliceerd samen van het bestemmingsplan nadat de raad het bestemmingsplan heeft vastgesteld. Naar verwachting zal de gemeenteraad hier in het 4e kwartaal van 2022 een besluit overnemen.

Kostenstijging en verkiezingen

Dat het bestemmingsplan nog niet aan de gemeenteraad is aangeboden ter besluitvorming heeft voornamelijk als oorzaak de kostenontwikkeling in het project en de politieke onderhandelingen over een politieke coalitie na de recente verkiezingen. De kostenstijging komt met name door de grote stijging in de vastgoedkosten en extreem gestegen grondstofprijzen. Begin maart zijn alle ramingen met de laatste inzichten geüpdatet en daaruit hebben we moeten concluderen dat de totale projectkosten met bijna 10 miljoen euro stijgen. Deze forse kostenstijging is dan ook een belangrijk onderwerp geweest aan de formatietafel voor een nieuwe coalitie. Omdat gedurende die periode niet helder was wat daar de uitkomsten van zouden zijn is het project even in een rustiger vaarwater gekomen. Die tijd hebben wij intern gebruikt om de puntjes op de i te zetten van zowel het bestemmingsplan en het ontwerp. Ook hebben we die tijd gebruikt om met belanghebbende in het gebied in gesprek te gaan.

Op 15 juni jl. heeft de nieuwe Woerdense coalitie het concept coalitieakkoord gepresenteerd en is op 23 juni definitief vastgesteld. In het coalitieakkoord is voor het project Rembrandtbrug de volgende tekst opgenomen:

“We zetten de voorbereiding van de aanleg van de Rembrandtbrug voort. Het bestemmingsplan wordt nog dit jaar aan de gemeenteraad ter vaststelling voorgelegd. Ook gaat het college verder met de aankoop van vastgoed en gronden voor het weg- en brugtracé. De forse prijsstijgingen betekenen wel dat de daadwerkelijke aanleg van de brug wordt uitgesteld tot het moment dat de gemeenteraad hierover een besluit neemt. Stabilisatie van de prijzen is voor een zorgvuldige aanbesteding noodzakelijk. Op het moment van besluitvorming worden de maatschappelijke kosten en baten van de aanleg van de brug gewogen. Voor alle partijen is er dan ruimte om een politieke afweging te maken in de gemeenteraad”.

Komend halfjaar

Het komende half jaar zullen we zoals gezegd de  bestemmingsplanprocedure vervolgen,  evenals het besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder. Met de vaststelling van het bestemmingsplan wordt de aanleg van de Rembrandtbrug planologisch mogelijk en worden de financiële middelen geborgd. Dat is een belangrijke stap om de Rembrandtbrug ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Het komende half jaar zullen we verder door gaan met het aankopen van de benodigde eigendommen die nodig zijn om de Rembrandtbrug te kunnen realiseren. Na de zomer gaan we verder aan de slag met het ontwerp van de brug en de weg en het groen.

Rotonde Molenvlietbaan-Hollandbaan

De rotonde Molenvlietbaan – Hollandbaan is in de stap tussen het voorontwerp bestemmingsplan en het ontwerpbestemmingsplan uit het plan gehaald. De reden daarvoor was dat we niet met voldoende zekerheid konden aantonen dat een kruispunt met verkeerslichten de juiste oplossing was voor het conflict tussen het gemotoriseerde verkeer en het fietsverkeer. In april hebben we daarom nieuwe fietstellingen uitgevoerd die meer inzicht moesten geven in de situatie op de rotonde. Helaas hebben die tellingen niet voldoende inzicht gegeven en is aanvullend onderzoek noodzakelijk. Dit onderzoek zullen we naar verwachting in september uitvoeren. In oktober zullen we jullie hier nader over informeren.  

Vakantie

De schoolvakantie is inmiddels al begonnen. Ook wij zijn bezig met onze laatste week werk voordat voor ons de vakantie zal beginnen. Dat betekent dat we de komende 3 weken de luiken sluiten en eventuele vragen pas vanaf 15 augustus weer zullen beantwoorden. Mocht er echt iets dringends zijn, dan kan je altijd contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente Woerden.

 

Cookie-instellingen