Visualisatie Rembrandtbrug

Aanvullend besluit hogere grenswaarden

02-05-2022

Burgemeester en wethouders van Woerden maken bekend dat met ingang van 30 april tot en met 10 juni 2022 voor een ieder het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder ‘Rembrandtbrug’ ter inzage ligt in het kader van het bestemmingsplan Rembrandtbrug.

Project Rembrandtbrug

De Rembrandtbrug is een nieuwe hoofdontsluitingsweg ter plaatse van het bedrijventerrein Barwoutswaarder. Het project Rembrandtbrug maakt een nieuwe verbinding mogelijk tussen de kruising Leidsestraatweg - Rembrandtlaan en de kruising Hollandbaan - Kuipersweg. Met de aanleg van de Rembrandtbrug over de Oude Rijn worden de verkeersproblemen op de route Rembrandtlaan-Boerendijk opgelost, wordt het verkeersnetwerk in Woerden West robuuster en wordt de doorstroming verbeterd.

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder

Vanwege het wegverkeer in de nieuwe situatie na aanleg van de weg en brug wordt de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder bij een aantal woningen overschreden. Daarnaast wordt voor een aantal woningen de grenswaarde overschreden als gevolg van de reconstructie van de Leidsestraatweg en de Rembrandtlaan. Ten behoeve van het plan is voor de woningen een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting vastgesteld

Als gevolg van een optimalisatie van het wegontwerp moet voor 5 extra woningen een hogere waarde worden vastgesteld. De overschrijding van de grenswaarde bij deze woningen is het gevolg van de reconstructie van de Leidsestraatweg.

Inzien

Het ontwerpbesluit hogere waa rden kunt u tijdens de genoemde termijn inzien op de projectwebsite www.brugwoerdenwest.nl.

Vanwege het coronavirus wordt geadviseerd alleen naar het gemeentehuis te komen indien dit noodzakelijk is. Wilt u de stukken op papier inzien, dan verzoeken wij u telefonisch contact op te nemen via het algemene telefoonnummer 14 0348.

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze indienen.

U kunt digitaal een zienswijze indienen via onze website (met DigiD). Het digitale formulier kunt u vinden op www.woerden.nl > inwoners > melding-klacht-bezwaar-maken > zienswijze-indienen. Vul bij het veld “adres/locatie” de vermelding zoals hieronder beschreven in. U kunt géén zienswijze indienen via de e-mail.

Schriftelijke zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hogere waarden kunt u per post indienen gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 45, 3440 AA Woerden onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbesluit hogere waarden Rembrandtbrug’ en (bij voorkeur) uw email-adres in verband met verdere communicatie. Een schriftelijke zienswijze moet zijn voorzien van; uw naam, adres, handtekening en datum.

 

Cookie-instellingen