Visualisatie Rembrandtbrug

Ontwerp bestemmingsplan Rembrandtbrug en ontwerp besluit Hogere Grenswaarden ter inzage

13-01-2022

Op 21 december 2021 heeft het college van B&W ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan voor het project Rembrandtbrug. 14 januari tot en met 24 februari ligt het ontwerp bestemmingsplan samen met het ontwerpbesluit Hogere Grenswaarden Wet geluidhinder ter inzage.

Terinzagelegging ontwerp bestemmingsplan Rembrandtbrug

Het eerdere voorontwerp bestemmingsplan heeft van 8 juli t/m 1 september 2021 ter inzage gelegen ten behoeve van inspraak en participatie. In totaal zijn daar 26 inspraakreacties op binnen gekomen, waarvan enkele door meerdere bewoners zijn ondertekend. Tijdens en na de periode dat het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage heeft gelegen, zijn vele gesprekken gevoerd met belanghebbenden en zijn twee bijeenkomsten georganiseerd. De ontvangen inspraakreacties zijn aanleiding geweest om het bestemmingsplan op onderdelen aan te passen. Daarnaast zijn in het bestemmingsplan ook enkele nieuwe inzichten en verbeteringen verwerkt.

Het resultaat is een aangepast ontwerp bestemmingsplan Rembrandtbrug (incl. bijlagen) en Inspraakreactienota met een volledige beantwoording van de inspraakreacties.

Geen millieueffectrapportage nodig

Onderdeel van het ontwerp bestemmingsplan is een uitgebreid onderzoek naar de milieu- en omgevingsaspecten, zie hoofdstuk 4 van de Toelichting. Dit onderzoek kan worden aangemerkt als uitwerking van een (vormvrije) m.e.r.-beoordelingsnotitie. Het resultaat van dit onderzoek is dat het project op enkele milieu-aspecten slechts een tijdelijk nadelig effect heeft tijdens de uitvoering van het werk, of dat lichte nadelige milieu-effecten kunnen worden verkleind/voorkomen door het nemen van maatregelen. Dit leidt tot de conclusie, in afstemming met Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU), dat als gevolg van het project Rembrandtbrug geen significante nadelige milieu-effecten optreden en om die reden geen Milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld.

Ontwerp besluit Hogere Grenswaarden Wet geluidhinder

Het bestemmingsplan moet ook voldoen aan de Wet geluidhinder. Daarom is onderzoek  uitgevoerd naar de effecten van de aanleg van de nieuwe verbinding op de geluidsbelastingen op de gevel van (bestaande) geluidsgevoelige objecten (met name woningen).  De uitkomst is dat bij 22 woningen sprake is van overschrijdingen van de norm. Deze woningen staan hoofdzakelijk nabij de nieuwe rotondes aan de Rembrandtlaan – Leidsestraatweg en de Hollandbaan - Kuipersweg. Het is niet mogelijk om ter plekke inpasbare effectieve geluidsbeperkende maatregelen te nemen.
Op grond van de Wet geluidhinder moet voor deze woningen een hogere grenswaarde worden vastgesteld.

Bekijk hier het Ontwerp besluit Hogere Grenswaarden Rembrandtbrug

Inzien

Het ontwerp bestemmingsplan (incl. bijlagen)  en het ontwerp besluit Hogere Grenswaarden Wet geluidhinder kan je bekijken via de onderstaande button

Ook kan je de stukken inzien op de website van de gemeente Woerden, of op website Ruimtelijke Plannen onder nummer NL.IMRO.0632.bprembrandbrug-bOW1

Wilt u de stukken op papier inzien, dan verzoeken wij u telefonisch contact op te nemen via het algemene telefoonnummer 14 0348. Vanwege het coronavirus wordt geadviseerd alleen naar het gemeentehuis te komen indien dit noodzakelijk is.

Zienswijzen

Tijdens de periode van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn zienswijze indienen.

Digitaal: je kunt digitaal een zienswijze indienen via de website van de gemeente Woerden (met je DigiD). Vul bij het veld “adres/locatie” de vermelding zoals hieronder beschreven in. U kunt géén zienswijze indienen via de e-mail.

Schriftelijk: Je kunt ook een schriftelijke zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan indienen per post gericht aan de Gemeenteraad Woerden, p.a. team Ruimtelijke plannen, Postbus 45, 3440 AA Woerden onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Rembrandtbrug’ en (bij voorkeur) uw emailadres in verband met verdere communicatie.

Schriftelijke zienswijzen tegen het  ontwerpbesluit hogere waarden kunt u per post indienen gericht aan het college van burgemeester en wethouders, via hetzelfde postadres onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbesluit hogere waarden Rembrandtbrug’.

Een schriftelijke zienswijze moet zijn voorzien van; uw naam, adres, handtekening en datum.

Mondeling: Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan je op werkdagen telefonisch een terugbelafspraak maken via het algemene telefoonnummer 14 0348. Dit nummer kunt u ook gebruiken als u wilt worden teruggebeld over nadere informatie en/of vragen.

Bijeenkomst

Op 25 januari 2022 om 20:00 uur organiseren wij een digitale informatieavond over het plan. U bent daarvoor van harte uitgenodigd. Tijdens deze digitale bijeenkomst geven wij een toelichting op de procedures en belangrijke planelementen. Aanmelden kan via de onderstaande button

Button

Als u niet over digitale middelen beschikt kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Len Hazeleger

Vervolgproces

Met de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan wordt een belangrijke stap gezet om de Rembrandtbrug ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Na 24 februari zullen wij het plan waar nodig aanpassen en de ontvangen zienswijzen beantwoorden. Vervolgens wordt het bestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. Naar verwachting zal dit nog voor de zomer plaatsvinden.

Naast deze bestemmingsplanprocedure wordt ondertussen ook gewerkt aan de technische ontwerpen, de verwerving van woningen en bedrijven en verschillende vervolgonderzoeken. De planning is dat de uitvoering van het werk start in 2024 en klaar is in 2026.

Vragen of een afspraak maken?

Heb je nog vragen of wil je graag persoonlijk in gesprek? Neem gerust contact op met omgevingsmanager Len Hazeleger

 

Cookie-instellingen