Visualisatie Rembrandtbrug

Update Rembrandbrug & uitnodiging participatiebijeenkomsten

02-11-2021

Net voor de zomervakantie is het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd. Mede op basis van de inspraakreacties die zijn ontvangen is het plan nader uitgewerkt en aangepast. In dit bericht vertellen wij je daar meer over en nodigen je uit voor de komende participatiebijeenkomsten.

Om de Rembrandtbrug te kunnen realiseren is het nodig om bestaande bestemmingen te wijzigen. Daarom is gestart met de een bestemmingsplanprocedure. Tijdens deze wettelijke procedure heeft iedereen de gelegenheid om kennis te nemen van de plannen en kan daarop reageren. Naast deze wettelijke procedure worden bijeenkomsten georganiseerd om informatie te delen en gaan we met belanghebbende in gesprek en halen we belangrijke informatie op. Met de input uit de omgeving kunnen we een beter plan maken.

In de april en mei dit jaar hebben er verschillende bijeenkomsten plaatsgevonden. De informatie die wij toen hebben opgehaald is waar mogelijk verwerkt in het huidige ontwerp. Dit ontwerp is de basis geweest voor het voorontwerp bestemmingsplan. Een voorontwerp van een bestemmingsplan kan je zien als een (eerste) concept dat wordt voorgelegd voor inspraak. Het opstellen van een voorontwerp bestemmingplan is niet verplicht. Toch hebben we daar wel voor gekozen. Het is immers een groot en ingrijpend project en we willen graag zo vroeg mogelijk in het proces in beeld willen hebben waar nog aandachtspunten zitten waarvoor nader onderzoek of aanpassingen nodig zijn.

Net voor de zomervakantie is het voorontwerp bestemmingsplan voor de Rembrandtbrug ter inzage gelegd. Het voorontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 8 juli t/m 1 september. Tijdens deze ter inzagelegging zijn er ruim 200 inspraakreacties binnen gekomen. Veruit de meeste inspraakreacties zijn binnengekomen uit de omgeving van de Hollandbaan. Deze inspraakreacties hebben voornamelijk betrekking op de verslechtering van de leefbaarheid voor de direct omwonenden.

Mede op basis van alle inspraakreacties hebben wij de afgelopen maanden het ontwerp nader uitgewerkt en onderzoeken aangevuld. Voordat we dit aangepaste ontwerp en bestemmingsplan formeel ter inzage leggen organiseren we twee belangrijke participatiebijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten geven we een toelichting op het ontwerp, de voortgang en gaan we graag met deelnemers in gesprek. We nodigen u daarom van harte uit om aanwezig te zijn op één van de onderstaande bijeenkomsten. Met de input die we ontvangen passen we, als dat nodig is, het plan nog één keer aan en leggen het ter besluitvorming voor aan het college van Burgemeester en wethouders. Na deze besluitvorming zal het bestemmingsplan opnieuw ter inzage worden gelegd inclusief de beantwoording van de inspraakreacties. We verwachten dat het bestemmingsplan in de eerste twee maanden van 2022 opnieuw ter inzage wordt gelegd.

Bijeenkomst Brug & Rembrandtbrugtracé                             

  • Wanneer:         maandag 15 november
  • Tijd:                   19:30 uur – 21:30
  • Locatie:             Raadzaal gemeentehuis Woerden, Blekerijlaan 14 Woerden

Tijdens de bijeenkomst over de Brug en het Rembrandtbrugtracé geven we een toelichting op de stand van zaken, het vervolgproces en gaan we in gesprek over het nader uitgewerkte ontwerp, de ruimtelijke inpassing en het onderzoek naar geluidsmaatregelen. We richten ons deze avond op de rotonde Rembrandtlaan – Leidsestraatweg, de brug, de weg over het bedrijventerrein Barwoutswaarder en de rotonde aan Kuipersweg – Hollandbaan.

Bijeenkomst Hollandbaan en rotonde Molenvlietbaan          

  • Wanneer:          Woensdag 24 november
  • Tijd:                    19:30 uur – 21:30
  • Locatie:             Raadzaal gemeentehuis Woerden, Blekerijlaan 14 Woerden

Tijdens de bijeenkomst Hollandbaan en de ronde Molenvlietbaan geven we een toelichting op de aanpassing van de rotonde Hollandbaan-Molenvlietbaan en op het onderzoek naar maatregelen langs de Hollandbaan in het kader van de Motie Maatregelen Hollandbaan.

Wil je bij één of beide informatiebijeenkomsten aanwezig zijn? Meld je dan vooraf aan

Hoe ziet het vervolg eruit?

Nadat het bestemmingsplan opnieuw ter inzage heeft gelegen zullen we de zienswijzen die dan zijn binnengekomen beantwoorden en eventueel het plan aanpassen of aanvullend onderzoek uitvoeren. In het tweede kwartaal van 2022 zal het bestemmingsplan worden voorgelegd aan de gemeenteraad ter vaststelling. Na vaststelling door de gemeenteraad kan eventueel beroep worden aangetekend. Naar verwachting zal het bestemmingsplan net na de zomer in werking treden. Dat betekent niet dat daarna snel de uitvoering zal starten. De komende jaren hebben we nodig om ook samen met de omgeving het plan nader te detailleren, de uitvoering goed voor te bereiden en de benodigde eigendommen te aan te kopen. Eind 2026 moet de brug en het bij behorende tracé gereed zijn.

Vragen?

Heb je vragen of wil je graag een persoonlijke afspraak maken? Neem dan contact op met omgevingsmanager Len Hazeleger.

 

Cookie-instellingen