Visualisatie Rembrandtbrug

Voorontwerpbestemmingsplan vastgesteld door college, terinzagelegging van 8 juli t/m 1 september

05-07-2021

Op 29 juni 2021 heeft het college van B&W het voorontwerpbestemmingsplan voor de Rembrandtbrug vastgesteld. Met deze vaststelling wordt een eerste stap gezet om het het voorkeursbesluit voor de Rembrandtbrug juridisch en planologisch te borgen. Van 8 juli t/m 1 september ligt het plan ter inzage.

De afgelopen maanden is gewerkt aan de totstandkoming van het voorontwerp bestemmingsplan. Mede op basis van de input vanuit de omgeving is het voorontwerpbestemmingsplan tot standgekomen. Daarmee wordt een eerste belangrijke stap gezet om de Rembrandtbrug en het bijbehorende tracé juridische en planologisch mogelijke te maken.

Maar het plan is nog niet af. Met het voorontwerpbestemmingsplan laten we de kaders zien, leggen we de gevolgen bloot en de benoemen we de raakvlakken met allerlei omliggende belangen. Wij hechten er dan ook veel waarde aan om op basis van dit ontwerp samen met u de inpassing van de weg nader uit te werken. Uw reactie en inbreng is ook voor ons van groot belang. Zo weten wij welke aspecten uit de omgeving nog onvoldoende in beeld zijn en kunnen wij deze belangen meenemen bij de nadere uitwerking. Eind van het jaar willen we het 'formele' ontwerpbestemmingsplan door het college laten vaststellen. In de eerste helft van 2022 streven we ernaar om het bestemmingsplan door de gemeenteraad te latenvaststellen. 

Het project

Het project Rembrandtbrug is een nieuwe hoofdontsluitingsweg die een verbinding maakt tussen de kruising Leidsestraatweg-Rembrandtlaan en de kruising Hollandbaan-Kuipersweg. Met aanleg van het project Rembrandtbrug worden de verkeersproblemen op de route Rembrandtlaan-Boerendijk opgelost, wordt het verkeersnetwerk robuuster en de doorstroming verbetert. Ook draagt de realisatie bij aan de herstructurering van het bedrijventerrein Barwoutswaarder. De reconstructie van het kruispunt Hollandbaan – Hollandbaan maakt ook onderdeel uit van dit project. In het voorontwerp bestemmingsplan wordt uitgegaan van de ombouw van de huidige rotonde naar een kruispunt met verkeerslichten.

 

Hoe kan ik reageren?

Het project bevindt zich momenteel in de fase van planvoorbereiding (voorontwerpbestemmingsplan). In de periode van donderdag 8 juli 2021 tot en met woensdag 1 september 2021 wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om het voorontwerpbestemmingsplan in te zien en een mondelinge of schriftelijke inspraakreactie te geven.

Schriftelijke inspraakreacties kunt u per post indienen gericht aan het college van Burgemeester en wethouders van Woerden, Postbus 45, 3440 AA Woerden o.v.v. zienswijze ‘Rembrandtbrug’ en uw email-adres. De inspraakreactie kan ook worden ingediend per e-mail of via de onderstaande button. 

Een inspraakreactie indienen

Het mailadres is gemeentehuis@woerden.nl. Vermeld in de mail duidelijk dat het een inspraakreactie op het voorontwerpbestemmingsplan Rembrandtbrug betreft en dat de mail is gericht aan het college van Burgemeester en wethouders van Woerden.

Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kunt u op werkdagen telefonisch een terugbelafspraak maken via het algemene telefoonnummer 140348. Dit nummer kunt u ook gebruiken indien u wilt worden teruggebeld over nadere informatie en/of vragen.

Het voorontwerpbestemmingsplan bekijken

Het plan en bijbehorende relevante stukken kunt u inzien onder het tabblad projectdocumenten. Ook kunt u de stukken vinden op www.woerden.nl > inwoners > bouwen, verbouwen en slopen > bestemmingsplannen >bestemmingsplannen in voorbereiding of op  www.ruimtelijkeplannen.nl (plannummer NL.IMRO.0632.bprembrandbrug‑vo01).

Bijeenkomsten

Op maandagavond 12 juli om 20:00 uur organiseren wij een online informatieavond. De link voor deze informatieavond publiceren wij op de dag van de bijeenkomst op dit online platform. Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet noodzakelijk. Op dinsdag 13 juli as. organiseren wij tussen 13:00 uur en 21:00 uur een inloopbijeenkomst in de raadzaal van het gemeentehuis over het plan. U bent voor beide bijeenkomsten van harte uitgenodigd. Om er voor te zorgen dat de 1,5 meter kan worden gewaarborgd en iedereen te woord te kunnen staan dient u zich voor de inloopbijeenkomst aan te melden en een tijdsslot te reserveren. Aanmelden kan via de onderstaande button. 

Resverveer uw tijdvak voor de inloopbijeenkomst

Als u niet over digitale middelen beschikt kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Len Hazeleger. Wij vragen u hierbij indien mogelijk om tijdens kantooruren te komen in verband met de beschikbaarheid van tijdvakken voor mensen voor wie het niet mogelijk is om tijdens kantooruren te komen.

Vervolgproces

Met dit voorontwerpbestemmingsplan en bijbehorende onderzoeken en ontwerpen delen wij hoe de inpassing van de weg er uit komt te zien. De inspraakreacties die we ontvangen verzamelen we en verwerken deze in een volgende versie van het ontwerp. In het najaar komen wij nogmaals bij u terug in verschillende ontwerpsessies op specifieke locaties rond het ontwerp. Denk hierbij aan de inpassing van de noordelijke en zuidelijke rotonde en aan de inpassing van het kruispunt Hollandbaan - Molenvlietbaan. Hiertoe zullen wij de direct aanwonende gericht uitnodigen.

Het resultaat van het ontwerpproces worden samen met de beantwoording van de inspraakreacties verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan. Naar verwachting zal eind dit jaar het ontwerpbestemmingsplan door het college worden vastgesteld. Daarna leggen wij het plan ter inzage ten behoeve van de zienswijzeprocedure. De planning is dat in het voorjaar van 2022 het bestemmingsplan kan worden aangeboden aan de gemeenteraad ter vaststelling. 

Vragen?

Heb je nog vragen? neem gerust contact op met omgevingsmanager Len Hazeleger

Cookie-instellingen