Visualisatie Rembrandtbrug

Start planvoorbereidingsfase Rembrandtbrug

28-04-2021

Met het genomen raadsbesluit op donderdag 15 oktober om te kiezen voor de Rembrandtbrug is een nieuwe fase gestart, de planvoorbereidingsfase. In deze fase werken we toe naar de realisatie van de Rembrandtbrug zodat de brug eind 2026 in gebruik kan worden genomen.

Een nieuwe fase is gestart, de planvoorbereidingsfase Rembrandtbrug. Dat betekent dat we de komende jaren concreet gaan toewerken naar de realisatie van de brug. Dat is nog een hele opgave. In dit bericht laten we op hoofdlijnen zien wat er de komende jaren allemaal moet gebeuren. 

Bestemmingsplan

Om de brug te kunnen realiseren moeten veel bestemmingen worden aangepast omdat die de aanleg van een nieuwe weg nu niet toestaan. Deze wijzigingen worden verwerkt in een bestemmingsplan. Een bestemmingsplan geeft aan hoe de grond gebruikt mag worden en wat op de grond gebouwd mag worden. In het bestemmingplan wordt dan ook de exacte ligging van de brug en het tracé vastgelegd en moet duidelijk blijken dat voldaan wordt aan alle wet- en regelgeving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de geluidsnormen en de mogelijke maatregelen die genomen moeten worden. Het bestemmingsplan is dus ook een juridisch bindend stuk en geldt voor iedereen. Alhoewel er in verkenningsfase Brug Woerden-West al inspraak mogelijk is en wij ook in deze fase de omgeving willen betrekken en mee laten denken is het bestemmingsplan het eerste formele moment waarop inspraak mogelijk is. Het bestemmingplan wordt voordat het aan de gemeenteraad wordt voorgelegd ter vaststelling twee keer ter inzage gelegd. 

Grondverwerving

Om de realisatie van de brug en het tracé mogelijk te maken moeten woningen en bedrijven wijken. Een ingrijpende conseqentie van het genomen besluit. Met eigenaren en eventueele huurders gaan we in gesprek over de aankoop en eventueel verplaatsing van de woning of het bedrijf. Het aankoop- en eventueel verplaatsingsproces kost veel tijd en moet zorgvuldig gebeuren. We streven ernaar om met alle partijen op een minnelijke wijze tot overeenstemming te komen. De percelen die noodzakelijkerwijs worden aangekocht maar niet volledig worden gebruik voor de realisatie van de brug zullen weer opnieuw worden ontwikkeld. 

Ontwerp en inpassing

Het ontwerp is in de verkenningsfase op hoofdlijnen vormgegeven om een keuze te kunnen maken tussen de verschillende alternatieven. Nu er een keuze is gemaakt moet het ontwerp gedetailleerd worden ontworpen en ingepast. Denk hierbij bijboorbeeld aan het ontwerp van de brug qua vormgeving en hoogteligging, of het ontwerp van de rotondes en de inpassing daarvan in de omgeving. Stap voor stap werken we toe naar een gedetailleerd plan. 

Conditionering

Condionering is een verzamelterm om aan te duiden aan welke voorwaarden de fysieke omgeving op en rond het brugtracé moet voldoen. Alle voorwaarden vloeien voort uit wettelijke verplichtingen. Het gaat hierbij onder andere om het verleggen van de in de ondergrond aanwezige kabels en/of leidingen, bodemonderzoeken en mogelijk bodemsaneringen, archeologisch onderzoek, ecologisch onderzoek etc. 

Aanbesteding

Als het ontwerp voldoende is uitgewerkt, de planologische procedures zijn doorlopen, de gronden in eigendom zijn en we alle condiorionerende aspecten voldoende hebben onderzocht en waarnodig hebben aangepast zullen we een aannemer selecteren die het werk zal gaan realiseren. We verwachten dat de aannemer eind 2024/begin 2025 kan starten met de realisatie. 

Participatie

De manier waarop we in de verkenningsfase de omgeving hebben betrokken zal worden voortgezet. We zullen de komende jaren verschillende informatieavonden en werksessies organiseren om onze plannen in de omgeving te toetsen en input op te halen om het plan beter te maken. Ook is er weer een adviesgroep met een brede samenstelling om ons gevraagd en ongevraagd te adviseren op het proces en de inhoud. Daarnaast gaan we met direct belanghebbenden persoonlijk ingesprek. Dit online platform is de centrale plek waarop we alle informatie delen en informatieavonden en werksessies aankondigen. 

Mocht je vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met Len Hazeleger. Hij is net als in de vorige verkenningsfase u aanspreekpunt. 

 

Wil je weten hoe de planvoorbereidingsfase er in de tijd uit ziet? Bekijk de planning

Cookie-instellingen