Visualisatie Rembrandtbrug

De gemeenteraad kiest voor de Rembrandtbrug

21-10-2020

Afgelopen donderdag 15 oktober 2020 heeft de gemeenteraad met een ruime meerderheid het besluit genomen om de Rembrandtbrug te realiseren. Conform het vastgestelde raadsvoorstel betekent dit dat eind 2026 de Rembrandtbrug en het tracé gerealiseerd moet zijn.

Met het genomen raadsbesluit om de Rembrandtbrug te realiseren komt er een robuust verkeersnetwerk en een goede doorstroming in heel Woerden-West, waarbij de Rembrandtlaan, Jozef Israëlslaan, Boerendijk, Hogerijndijk en Molenvlietbaan aanzienlijk worden ontlast. Ook levert de Rembrandtbrug een belangrijke impuls aan de gewenste herstructurering van het bedrijventerrein Barwoutswaarder. 25 van de 31 raadleden stemden voor het raadsvoorstel.

Het besluit heeft consequenties. Zo moeten bewoners en bedrijven binnen de locatie van de brug en het tracé hiervoor wijken. Dat is ingrijpend en we zullen ons als gemeente uiterst inspannen om op een goede en zorgvuldige wijze invulling te geven aan dit aankoopproces.

Een andere consequentie is dat er meer verkeer over de Hollandbaan tussen de Kuipersweg en de Waardse Baan zal gaan rijden, een weg waar nu al veel verkeer rijdt en bewoners geluidsoverlast ervaren. Tijdens de raadsbehandeling afgelopen donderdag is om die reden door de raad de Motie - Maatregelen Hollandbaan aangenomen om het verwijderde groen langs de Hollandbaan te herstellen en om geluidwerende maatregelen te treffen. Wat deze maatregelen concreet zullen zijn zal in goed overleg met bewoners langs de Hollandbaan in de loop van 2021 worden uitgewerkt.

Naast de Motie – Maatregelen Hollandbaan zijn nog twee moties aangenomen, namelijk;

  • Motie – Verzachten effecten Rembrandtbrug op Schuldenlast; waarbij de raad het college verzoekt om de raad te blijven informeren over de gemeentelijke financiën en de maatregelen om de schuldenlast te verminderen en te blijven zoeken naar mogelijkheden om de schulden te verlagen zonder dat deze leiden tot lastenverhoging.
  • Motie – Rembrandtbrug als kans voor Schuifruimte; waarbij de raad het college oproept om een koppeling te maken tussen de aanleg van de brug, de herstructurering Barwoutswaarder en de zoektocht naar voldoende schuifruimte en daarmee in gesprek met de Provincie meer coulance te bewerkstelligen, zodat de kansen op een goede realisatie van 6-9 hectare nieuwe bedrijfsruimte (schuifruimte) te vergroten.

Heb je de besluitvormende raadsvergadering gemist? Bekijk deze dan terug. Je kunt daar ook alle documenten bekijken die onderdeel waren van de raadsbehandeling.

Hoe nu verder?

Tot en met 2024 gebruiken we de tijd om het ontwerp gedetailleerd uit te werken, alle benodigde vergunningprocedures te doorlopen, aanvullende onderzoeken te doen, de benodigde eigendommen aan te kopen en eigenaren voldoende tijd te geven om te verhuizen. De daadwerkelijke uitvoering zal naar verwachting in de loop van 2024 starten. Hoe de planning en het proces er  uit zal gaan zien wordt in de komende maanden uitgewerkt. Ook gebruiken we deze periode om ons team op sterkte te brengen met de benodigde expertise. Dat betekent dat we de komende maanden inhoudelijk nog geen stappen zetten. Begin volgend jaar als onze aanpak en planning duidelijk zijn zullen dit uiteraard met jullie delen. En dat blijven we doen. Net zoals is de vorige fase blijven we iedereen goed betrekken en informeren.

Iedereen bedankt!

Tot slot willen wij als projectteam iedereen die heeft deelgenomen aan het participatieproces ontzettend bedanken voor de prettige en constructieve wijze waarop dit is verlopen. We hopen dat we dit in de komende fase zo met elkaar mogen voortzetten!

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit besluit, neem dan gerust contact op met Len Hazeleger.

Cookie-instellingen