Visualisatie Rembrandtbrug

College stelt raad voor te besluiten tot aanleg Rembrandtbrug

09-09-2020

Na ruim een jaar uitgebreid onderzoek naar een nieuwe brug in Woerden-West heeft het college een besluit genomen en stelt aan de gemeenteraad voor om te kiezen voor het alternatief Rembrandtbrug en over te gaan tot de aanleg hiervan. Het woord is nu aan de gemeenteraad.

Dit voorstel volgt op een uitgebreid onderzoek met intensieve participatie van bewoners en bedrijven. Uit de definitieve eindrapportage blijkt dat de Rembrandtbrug echt een oplossing is voor de verkeersproblemen in Woerden-West en het ontlasten van de route Rembrandtlaan-Boerendijk. Ook kan deze brug als enige rekenen op breed draagvlak, zo blijkt uit de adviezen vanuit de participatiegroepen. Het woord is nu aan de gemeenteraad. Naar verwachting zal de gemeenteraad zich op donderdagavond 1 oktober 2020 voor de eerste keer over het raadsvoorstel buigen. Deze avond is bedoeld om een goed beeld te vormen en hierover te debatteren. Afhankelijk van deze uitkomst kan op donderdagavond 15 oktober 2020 het definitieve raadsbesluit worden genomen.

Het alternatief Rembrandtbrug

De Rembrandtbrug is één van de vier onderzochte alternatieven voor een nieuwe verbinding over de Oude Rijn in Woerden-West. Het gaat om een brug tussen de kruising Rembrandtlaan / Leidsestraatweg (bij de vuurwerkwinkel) en het bedrijventerrein Barwoutswaarder. Het tracé loopt vervolgens door naar de Kuipersweg om uiteindelijk aan te sluiten op de Hollandbaan. Op dit moment zijn er nog twee varianten voor de ligging van de nieuwe weg op het bedrijventerrein. De kosten ervan variëren tussen de 21,3 en 23,3 miljoen euro. De keuze tussen die varianten wil het college maken in het vervolgproces. Op het bedrijventerrein Barwoutswaarder zullen forse veranderingen plaats gaan vinden door de aanleg van de brug en de nieuwe weg. Voor een aantal bewoners en bedrijven betekent dit dat zij zullen moeten verhuizen. Daardoor kan wel een verbetering ontstaan van de kwaliteit van het gebied.

 

“Belangrijk dat er duidelijkheid komt”
Wethouder Arjan Noorthoek (verkeer): “De raad staat voor een belangrijk besluit. Na meer dan dertig jaar discussie over de verkeersproblematiek in Woerden-West ligt er nu dan echt een keuze voor. Ik ben blij dat er een alternatief is dat in zoveel opzichten goed uit de bus komt. Tegelijkertijd realiseer ik mij dat een keuze voor de Rembrandtbrug voor een aantal inwoners en bedrijven zeer ingrijpend is. Ook voor hen is het belangrijk dat er nu duidelijkheid komt. Veel mensen hebben, op wat voor manier dan ook, bijgedragen aan het resultaat tot nu toe. Er ligt nu een voorstel voor dat echt het verkeersprobleem aanpakt en tegelijk een impuls geeft aan de verbetering van het bedrijventerrein. Dat maakt ook dat de ontwikkelingsmaatschappij van de provincie Utrecht (OMU) risicodragend in het project wil deelnemen.”

 

Hoe nu verder?

Als de raad akkoord gaat met het voorstel, zullen wij spoedig contact opnemen met de direct belanghebbenden over het vervolg proces. Daarnaast zal het ontwerp van de Rembrandtbrug verder worden uitgewerkt en zo snel mogelijk worden vastgelegd in een bestemmingsplan of omgevingsplan. Uiteraard nodigen wij iedere belanghebbende of belangstellende weer uit om met ons mee te denken. De aanleg van de brug en de nieuwe weg kan starten na afronding van alle benodigde vergunningen waaronder het bestemmingsplan of omgevingsplan. Eind 2026 kan de brug dan in gebruik kunnen worden genomen.

Zoektocht met vier alternatieven

Woerden is al geruime tijd op zoek naar een nieuwe verbinding over de Oude Rijn. Dit is vooral belangrijk om de drukke route Rembrandtlaan/Jozef Israëlslaan/Boerendijk te ontlasten en om bij stremming van de Kwakelbrug een goed alternatief te hebben. Grote vraag was echter waar de brug moet komen. In de achterliggende anderhalf jaar zijn in het project Brug Woerden-West vier alternatieve locaties onderzocht. Daarbij is een intensief participatieproces gevolgd, waarbij er vele informatiebijeenkomsten, ontwerpateliers en tientallen keukentafelgesprekken zijn geweest met direct belanghebbenden. Het onderzoek begon in 2019 met een vergelijking van twee mogelijke brugverbindingen tussen het Rietveld en de Hollandbaan: de Gildenbrug en Rietveldbrug. Tijdens het participatieproces zijn twee nieuwe alternatieven ingediend: de Rietveldbrug-West en de Rembrandtbrug. Omdat het alternatief Rembrandtbrug verreweg de grootste bijdrage heeft aan de verkeersdoelstelling maar nog niet voldoende was uitgewerkt, heeft de raad afgelopen januari besloten deze eerst gelijkwaardig aan de andere alternatieven uit te werken. Nu het onderzoek naar de brugalternatieven is afgerond, stelt het college aan de raad voor om het alternatief Rembrandtbrug verder te gaan voorbereiden en te realiseren.  

Tot slot

Wij willen alle deelnemers aan het participatieproces bedanken voor de tijd en energie die jullie gestoken hebben in het onderzoek. Het is niet voor niks geweest, dat is wel duidelijk geworden. We hopen dat jullie ook de volgende fase met ons mee willen blijven denken.

Meer weten?

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op met Len Hazeleger

Cookie-instellingen