Visualisatie Rembrandtbrug

Besluit gemeenteraad over onderzoek Rembrandtbrug en over vervallen Molendijktracé

03-02-2020

De gemeenteraad heeft donderdag 23 januari jl. besloten om nog geen keuze te maken uit de verschillende alternatieven voor een brug, maar om als tussenstap eerst het alternatief Rembrandtbrug verder uit te werken. Ook is het besluit genomen om het Molendijktracé te laten vervallen.

Participatie

Het raadsbesluit betekent dat we de komende maanden het tracé van de Rembrandtbrug gaan verkennen en dit gelijkwaardig aan de andere alternatieven uitwerken. We streven ernaar om het onderzoek in mei af te ronden. Dat doen we natuurlijk met jou als belanghebbende. Net zoals bij de vorige alternatieven gaan we met verschillende groepen aan de slag en nemen we contact op met direct belanghebbenden. Deze week zullen we alle datums van de bijeenkomsten bekend maken en het participatie- en ontwerpproces nader toelichten.

Het raadsbesluit

In de raad is op drie avonden gesproken en gedebatteerd over het raadsvoorstel. Op de besluitvormende vergadering 23 januari jl. zijn diverse moties en amendementen ingediend. Één van de moties is aangenomen. De motie betekent dat we naast het voorgestelde onderzoek ook een zogenaamde maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) maken voor alle alternatieven. In een MKBA worden de onderzochte effecten uit het beoordelingskader vertaald naar geld. Zo kunnen de kosten en de in geld vertaalde effecten met elkaar worden vergeleken. Daarnaast is besloten om als tijdens het onderzoek blijkt dat er geen reëel tracé mogelijk is, het onderzoek te stoppen en dit voor te leggen aan de gemeenteraad. Ook zal de raad tijdens een technische sessie geïnformeerd worden over het gebruik en de uitkomsten van het verkeerskundig model en de uitkomsten van de MKBA.

De gemeenteraad heeft niet alleen besloten over het vervolgonderzoek naar de Rembrandtbrug. De raad heeft ook ingestemd met het laten vervallen van het Molendijktracé als mogelijke regionale verbinding. Het ging om de verbinding tussen de N458 (provinciale weg langs de Oude Rijn tussen Woerden en Nieuwerbrug) en de Molendijk bij Nieuwerbrug en de Zuidelijke Randweg nabij de aansluiting Nieuwerbrug op de A12. Uit het onderzoek blijkt dat de verbinding verkeerskundig onvoldoende effect heeft, zeer kostbaar is en er geen draagvlak is bij betrokkenen en daarom ook niet kan rekenen op medebekostiging.

Benieuwd naar hoe het debat verlopen is en naar de onderliggende stukken? Luister en kijk het debat dan terug en lees de bijbehorende documenten.

Vragen?

Heb je vragen? Neem gerust contact op met Len Hazeleger. Hij komt ook graag persoonlijk bij je langs!

Cookie-instellingen