Visualisatie Rembrandtbrug

Adviezen Over-De-Brug-Team zijn klaar!

05-12-2019

Om het perspectief van inwoners te betrekken, is onder ander het Over-de-brug-team opgezet. Dit team bestaat uit 10 (later 8) Woerdenaren die dicht in de omgeving van de tracés wonen. Het doel van het Over-de-Brug-team is om meerwaarde te creëren voor beide (Gildenbrug en Rietveldbrug) alternatieven

Denk hierbij aan ideeën voor en rondom de inpassing van de brug en het tracé ten behoeve van positieve effecten op de leefomgeving, werkomgeving en gebruik van het gebied. Het Over-De-Brug-Team richt zich daarom niet op het verkeersontwerp als zodanig, maar kijkt juist breder dan de alternatieven; vooral vanuit het perspectief van leefkwaliteit.

"Als deze brug (Gildenbrug/Rietveldbrug) er komt dan kunnen we … doen om positief effect op de leefomgeving te creëren".

 

Gildenbrug en Rietveldbrug

Het Over-De-brug-Team heeft zich alleen gebogen over de alternatieven Gildenbrug en Rietveldbrug. Omdat het alternatief Rietveldbrug-West en het alternatief Rembrandtbrug pas later in het proces zijn opgenomen, is hier door het Over-De-Brug-Team niet naar gekeken. Als de raad besluit om de Rembrandtbrug nader uit te werken dan zullen we ook bij de Rembrandtbrug met direct belanghebbenden kijken naar maatregelen en ideeën die een positief effect hebben op de leefbaarheid in dat gebied.

Twee adviezen

Het ODB-team is in totaal 5 keer bij elkaar geweest, waarvan de eerste 3 inhoudelijke sessies waren. Het eindresultaat van het de eerste drie inhoudelijke ODB-sessie is het document met de titel "Over-de-Brug…" d.d. 25 juli 2019.

Een deel van het ODB-team kon zich niet vinden in het eindresultaat en heeft besloten om een eigen advies te schrijven met als titel "Participatietraject ‘Over-de-Brug’. Zodoende liggen er twee adviezen.

Bevindingen van het projectteam

Naar aanleiding van de adviezen heeft het projectteam aangegeven welke aanbevelingen ze wel of niet voorstellen mee te nemen in de vervolgfase. De wethouder heeft de bevindingen van het projectteam doorgestuurd aan de gemeenteraad ter kennisgeving.

Het projectteam wil alle deelnemers van het ODB-team bedanken voor hun inzet en waardevolle inbreng. Beide adviezen bevatten veel belangrijke suggesties en aanbevelingen.

Cookie-instellingen