Visualisatie Rembrandtbrug

Collegebesluit Brug Woerden-West

27-11-2019

Na weken van stilte kunnen we meer duidelijkheid geven over het vervolgproces. Het college heeft afgelopen dinsdag besloten aan de gemeenteraad voor te stellen om als tussenstap eerst het alternatief Rembrandtbrug nader uit te werken en het Molendijktracé te laten vervallen als regionale verbinding.

Na de bijeenkomst op 9 oktober zijn de laatste opmerkingen verwerkt in de eindrapportage en onderliggende onderzoeken. Vervolgens is de rapportage verstuurd aan het college van Burgemeester en Wethouders. Het college heeft afgelopen dinsdag besloten aan de gemeenteraad voor te stellen om als tussenstap eerst het alternatief Rembrandtbrug nader uit te werken. Daarna kan dan een goed afgewogen keuze worden gemaakt uit de vier alternatieven. Ook stelt het college voor om het Molendijktracé niet verder te onderzoeken. Zojuist heeft de gemeente over de voorgestelde tussenstap en het Molendijktracé een persbericht verstuurd. Wanneer het raadsvoorstel in de gemeenteraad wordt behandeld is nog niet bekend. Zodra we hier meer over weten zullen we dit op dit platform kenbaar maken. Graag willen we nogmaals iedereen bedanken voor alle geleverde input tot nu toe!

 

Tussenstap Rembrandtbrug

In april is gestart met het vergelijkend onderzoek tussen Gildenbrug en Rietveldbrug. Tijdens het participatietraject kwamen daar nog twee alternatieven bij: de Rietveldbrug-West en de Rembrandtbrug. De Rietveldbrug-West kon vrij gemakkelijk worden uitgewerkt op dezelfde manier als de Gildenbrug en de Rietveldbrug. Voor de Rembrandtbrug lag dat anders: deze kwam pas later naar voren en is ook veel complexer. Daarom is deze variant alleen op hoofdlijnen uitgewerkt en nog nauwelijks besproken met belanghebbenden. Duidelijk is al wel dat de Rembrandtbrug volgens gemaakte berekeningen veel bijdraagt aan de opdracht die de raad had meegegeven: het ontlasten van de route Rembrandtlaan - Jozef Israëlslaan - Boerendijk. Maar er zijn ook nog veel vraagtekens die nader onderzocht moeten worden, vooral over de inpasbaarheid en de betaalbaarheid.

Mocht de raad besluiten om in te stemmen met het voorstel om de Rembrandtbrug als tussenstap nader uit te werken, dan zullen we verschillende varianten onderzoeken, inpassen en de effecten daarvan in kaart brengen. Het alternatief zal zo worden uitgewerkt dat er voor de zomervakantie een gelijkwaardige afweging tussen de vier alternatieven gemaakt kan worden. Uiteraard zullen we de omgeving hier weer bij betrekken, zoals we dat ook gedaan hebben in de vorige fase. We verwachten dat begin februari de eerste bijeenkomst zal plaatsvinden. Tijdens deze bijeenkomst zullen we de te nemen stappen presenteren en samen nadenken over de mogelijke varianten. Informatie over deze bijeenkomst volgt in januari. De direct belanghebbenden zullen hier een uitnodigingsbrief over ontvangen.

Molendijktracé

Naast het vergelijkend onderzoek tussen de Gildenbrug en Rietveldbrug is een eerste studie gedaan naar het Molendijktracé als regionale brug-wegverbinding bij Nieuwerbrug. Deze verbinding zou moeten zorgen voor minder doorgaand regionaal verkeer op de Woerdense wegen, waaronder ook sluipverkeer. Uit onderzoek blijkt echter dat het Molendijktracé dit doorgaande verkeer nauwelijks vermindert. Daarnaast zijn er ook andere nadelige effecten: de zuidelijke randweg wordt rustiger en Rietveld, Barwoutswaarder en Rembrandtlaan worden juist drukker. Bovendien zijn de kosten flink hoger dan eerder berekend, onder andere omdat een ongelijkvloerse kruising met het spoor nodig is. Uit gesprekken met bestuurlijke partners en de Werkgroep Innovatie Nieuwerbrug (WIN) is duidelijk geworden dat er bij weinig van deze betrokkenen draagvlak is voor deze verbinding en daarom ook geen bereidheid om eraan mee te betalen. Al met al reden voor het college om deze variant niet verder te onderzoeken.

Definitieve rapportage

Halverwege september hebben we de conceptrapportage Brug Woerden-West gedeeld op dit online platform. Vervolgens is de rapportage tijdens verschillende bijeenkomsten besproken. De reacties die we daarop hebben ontvangen zijn verwerkt in de nu definitieve rapportage. Alhoewel de definitieve rapportage voor dit raadsvoorstel niet relevant is, zijn de stukken wel ter kennisgeving meegestuurd. Als de raad instemt met het voorstel om eerst het alternatief Rembrandtbrug gelijkwaardig uit te werken, zal de definitieve rapportage na die uitwerking met de meest recente inzichten worden aangepast.

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op met Len Hazeleger.

 

Cookie-instellingen