Visualisatie Rembrandtbrug

Zomer-update!

29-07-2019

De vakantieperiode is begonnen. Een mooi moment om je te informeren over de stand van zaken en vooruit te blikken op de 2e helft van dit jaar. In deze update lees je daar mee over.

Sinds de startbijeenkomst van het project Brug Woerden-West 17 april jl. is veel gebeurd. Maar ook het komende half jaar staat er veel te gebeuren. Een periode waarin we toe werken naar een raadsbesluit. Een intensieve en voor velen een spannende periode staat voor de deur. In deze update praten we je op hoofdlijnen weer helemaal bij. Wil je meer weten? Op dit platform vind je alle relevante en recente documenten!

Participatie

Omdat het project veel belanghebbenden raakt en een lange historie kent willen wij je goed betrekken bij de totstandkoming van het onderzoek naar een nieuwe brugverbinding en weg tussen het Rietveld en de Hollandbaan. We doen dit om je goed te informeren over wat er in jouw omgeving speelt, maar ook om het plan beter te maken. De mensen die in het gebied wonen en werken kennen de omgeving immers als geen ander. Allereerst betrekken we de direct belanghebbenden via dit online platform, maar ook via keukentafelgesprekken, ateliersessies en themabijeenkomsten.  Daarnaast is er Over-de-brug-team en een Adviesgroep ingesteld.

Het Over-de-brug-team bestaat uit 10 bewoners uit de directe omgeving. Het doel van het Over-de-brug-team is om meerwaarde te creëren voor de alternatieven, voor en door direct belanghebbenden. Denk hierbij aan ideeën rondom inpassing ten behoeve van positieve effecten op de leefomgeving, werkomgeving en gebruik van het gebied. Het Over-de- brug-team richt zich niet op het verkeersontwerp als zodanig, maar kijkt juist breder dan de varianten; vooral vanuit het perspectief van leefbaarheid. “Als deze brug er komt dan kunnen we … doen om positief effect op de leefomgeving te creëren”.

De adviesgroep bestaat uit een groep deelnemers die allemaal een bepaalde wijk, vereniging of organisatie vertegenwoordigen. Het doel van de adviesgroep is om het projectteam van de gemeente vanuit een breed vertegenwoordigd belang te adviseren op de inhoud en het proces. De adviesgroep zal op basis van het eindrapport van het projectteam een eigen advies aan de gemeenteraad uitbrengen. De adviesgroep bestaat uit de wijkplatforms Rijnoevers, Schilderskwartier, Molenvliet en Zegveld, de Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland, Stichting Hugo Kotenstein en tot voor kort de Ondernemerskring Woerden (OKW) en het Platform Ondernemers Verenigingen Woerden (POVW). De ondernemerspartijen hebben onlangs laten weten niet meer deel te nemen aan de adviesgroep om zo eigen standpunten duidelijker te kunnen benadrukken. Op de inhoud blijft men wel meedenken. De adviesgroep en het projectteam vinden het natuurlijk jammer dat deze partijen nu geen onderdeel meer uit maken van de adviesgroep.

Uitkomsten participatie

Met de verschillende groepen zijn we de afgelopen maanden veelvuldig in gesprek geweest. We hebben daarbij niet alleen veel informatie kunnen delen, maar vooral ook veel informatie opgehaald. Ook zijn naast het alternatief Rietveldbrug en Gildenbrug twee nieuwe alternatieven ingediend. Het gaat om het alternatief ten westen van de Rioolwaterzuiveringsinstallatie en een alternatief om de Rembrandtlaan door te trekken naar de Kuipersweg. Beide alternatieven maken vanaf nu ook onderdeel uit van het onderzoek. Binnen het alternatief Gildenweg was er tot voor kort nog sprake van 3 mogelijke varianten voor de ligging van de brug. Op basis van het beoordelingskader is de conclusie getrokken dat alleen de meeste westelijke variant binnen het alternatief Gildenweg nog wordt meegenomen in het nadere onderzoek. Wil je daar meer over weten, lees dan de afwegingsnotitie.

Verkeer en toekomstontwikkeling

Alle alternatieven zijn de verkeerskundige effecten berekend. De uitkomsten van deze berekening zijn gepresenteerd tijdens de thema-avond verkeer. We kunnen de conclusie trekken dat hoe dichter de brug bij het centrum ligt, hoe meer dit effect heeft op het ontlasten van de Rembrandtlaan – Jozef Israëlslaan – Boerendijk. Anderzijds kunnen we vaststellen dat als je de nieuwe brugverbinding ooit wilt door ontwikkelen naar een westelijke randweg, een meer westelijke ligging van de brug hier beter op aansluit. De keuze voor een alternatief hangt dus ook samen met welke ontwikkeling aan de westzijde van Woerden wordt beoogd. Bij elk alternatief zullen we, naast de effectboordeling aan de hand van het beoordelingskader, ook een toekomstbeeld schetsen. Zo maken we rondom elk alternatief een verhaal en kan het college en de raad in het najaar van 2019 een keuze maken.

Planning

De afgelopen periode hebben we enorm veel waardevolle informatie opgehaald uit de verschillende participatiebijeenkomsten. Nu staan we op het punt om  al deze informatie te gaan verwerken in de ontwerpen,  de effectrapportage en een oplegnotitie. Deze documenten zijn in de tweede helft van september gereed. Zodra deze gereed zijn publiceren we deze documenten op het platform en organiseren we verschillende bijeenkomsten om de resultaten te presenteren en hierover in gesprek te gaan. Met de op- en aanmerkingen die we uit die bijeenkomsten krijgen maken we de documenten definitief. In oktober organiseren we nog een bijeenkomst waarbij ook alle raadsleden worden uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst presenteren we de definitieve resultaten van het onderzoek en kan namens elke participatiegroep een advies worden uitgebracht. Zo krijgen de raadsleden niet alleen een goed beeld van de resultaten van het onderzoek, maar ook een goed beeld hoe er vanuit de brede omgeving tegen elk alternatief wordt aangekeken. Kort na deze bijeenkomst zal het rapport en de adviezen vanuit de omgeving het formele besluitvormingstraject ingaan. Benieuwd naar de datums van de bijeenkomsten? Bekijk hier de planning.

Vakantie

Ondanks dat er in de zomerperiode hard wordt doorgewerkt, hebben we ook vakantie. We zijn daarom de komende tijd slecht bereikbaar. Zijn er echt dringende vragen die niet kunnen wachten tot eind augustus? Neem dan contact op met Mark van Baaren. Hij is te bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente Woerden, 14 0348.

 

Cookie-instellingen